Khutbah

Khutbah Idul FItri: Miroséa si Miskin Maliré Anak Yatim (Bahasa Sunda)

Khutbah I

Ikhwani fi hadzihis saa’atil mubarokah.

Allahu Akbar 3x walillahilhamd.

Alhamdulillah, titis tulis bagjaning diri nu jadi takhsis iródah Ilahi kiwari geus ngabukti, cahya ilahiyyat nyumirat di sabudeureun jagat nyulusup nyarapat kana urat sarap ahli toat, dimana bukti dzohirna urang sapiri umpi tiasa sami riung kempel kalayan ati nu sajati, seja ngahaturkeun sajatining syukur ka Illahi. Duméhing Alloh parantos ngahaturkeun kakuatan ka urang sadaya dina nempuh ujian anu pohara beuratna, nyaéta nempuh puasa sabulan, nahan lapar jeung dahaga, nahan nafsu syahwat jeung goda rancagé sétan nu mawa kana kajahatan.

Salami sasih Romdhon, urang pasang kuda-kuda taqwa, nguatken jurus kaimanan keur ngabendung padungdungna hawa napsu, ogé ngelidkeun kamaksiatan, Alhamdulillah, antukna dipaparin kakuatan ogé kamenangan ku Gusti; saum Romdhon cumpon, shalat fardu, shalat sunat teu kaliwat, tadarus qur’an satamatan, zakat fitrah kabayar punah.

Allahu Akbar 3x walillahilhamd.

Saum Romdhon téh sarana latihan anu pinuh ku pendidikan. Upami digali, ditaliti, disaliksik leubeut ku pituah papatah anu barokah, alaeun urang umat Islam. Kukituna poma ulah nihil, anu deukeut hayu urang beungkeut, anu anggang urang leumpangan, anu luhur urang taékan atawa ajul ku amal kasoléhan maké jojodog kaimanan kalih kataqwaan, geusan modal ngagolangkeun hirup urang, sangkan menang kabagjaan dunia akherat. Sakumaha do’a sapujagat urang:

Tegesna kaalusan dunya beunang, nyakitu deui akhératna, oge salamet dijaga tina seuneu naraka.

Allohuakbar 3x

Hadirin rohimakumulloh.

Hayu urang nafakuran reujeung ngalenyepan hikmah saum urang saréréa. Kosong beuteung teh pohara héséna tur beuratna. Éta gening buktina jadi lapar, dahaga alias hanaang nu akibatna jadi leuleus lungse teu aya tangan pangawasa. Padahal kitu téh urang mah ngan sakadar ngagésérken waktu tinu biasana, anu asalna sarapan téh isuk-isuk digésér kana janari, ngawadang beurang/ soré digésér kana magrib.

Másyá Allóh para wargi… kacipta jalma nu fakir, miskin, yatim utamana piatu… naon nu kaalaman, karaba karasa ku urang dina Romdhon téh, ku maranéhna mah éta téh éstu jadi pangalaman sapopoé. Lapar jeung dahaga ngarupakeun hal nu biasa, bari kituna téh maranéhna mah teu tenang haté teu tibra saré sakumaha tenangna urang dina waktu puasa. Sabab maranéhna kudu terus nikreuh ngeureuyeuh néangan keur eusi beuteung, dina waktu mujur keur mihak, kakarék maranéhna bisa dahar tiap waktu bari ngeunah merenah. Tapi leuwih loba teu ngeunahna, leuwih mindeng teu daharna. Pantes dina kituna mah da teu boga pagawean anu matuh, dina ayana ogé teu matak nyukupan kana pangabutuh. Másyá Allóh Lá haula wa lá quwwat illá billáh…

Islam salaku Agama urang, pohara merhatikeuna ka fakir miskin jeung anak yatim ieu. Hingga Islam méré gelar “Nu ngabohongkeun Agama” ka jalma-jalma nu teu merhatikeun fakir miskin reujeung anak yatim. Pidauh-Na dina surat al-Má’ún ayat 1-3:

“Naha maraneh apal jalma-jalma nu nagohongkeun Agama? Taaaah maranehna teh jalma-jalma nu sok nyarékan (nyapélékeun) barudak yatim, oge tara nyarankeun barang bére dahareun kanu miskin.”

Salah saurang sahabat Nabi Saw., Abi Sa’id al-Khudri, misaur, “Pikanyaah ku saréréa jalma-jalma miskin. Sabab kaula pernah ngadangu Rosululloh Saw. ngucap kieu dina du’ana:

Ya Allah, jadikeun hirup jeung maot abdi dina kamiskinan. Kukituna kumpulkeun abdi jeung golongan anu mariskin”. (HR. Ibnu Majah, nomor 4265)

Ieu hartosna gusti Nabi pohara mikanyaahna ka jalma-jalma miskin. Kukituna wahai dulur-dulur nu diparengkeun ku gusti tunggara dina kamiskinan, poma ulah nepi ka leutik haté leungit harepan. Rosul nu jadi panutan sakabéh alam, bahkan anjeuna pernah nyebatkeun yén aranjeun saréréa nu bakal panghareupna lebet kana surga. Subhánallóh… ternyata katunggara di dunya téh can tangtu jadi katunggaraan di akhérat sakumaha kasenang nu can tangtu bakal jadi kasenangan di akhérat. Kukituna dulur-dulur… mugi waé haté urang tetep ajeg dina eling ka Nu Mahawidi, Ilahi Robbul Izzati, ku dzikir jahar kalih khofi. Jadikeun kamiskinan salaku kasempatan keur terus miharep kana rohmat Alloh Swt.

Baca Juga  Khutbah Jumat; Hikmah Ibadah Kurban

Allóhu Akbar3x walilláhil hamd.

Hadirin rohimakumulloh. Ganti tafakkur, tinu miskin pindah kana mikirkeun nasib anak yatim atau piatu teu mandiri sacara ékonomi jeung sajabana, komo yatim piatu mah. Salaku manusa nu mibanda pangrasa, pohara pisan beuratna urang mun seug rék ngabayangkeun kaayaan hirupna. Hirup nu tunggara, taya indung taya bapa, hirup taya nu miroséa, éstu sorangan téh nu saényana lain sakadar carita. Raksukan alus wungkul sakadar sawangan. Dimana baturna maké baju jeung pakakas nu aralus, maranéhna mah bati bisa ngalengis tunggelis, ati ngejerit maratan langit ngocéak maratan jagat, da puguh ék bébéja gé… bébéja ka saha atuuuh… da geus puguh hirup nyorangan, tunggara taya nu mirosá.

Másyá Allóh… hadirin… nu kitu teh tugas urang… tugas urang nu dipaparin kamampuan ku Gusti, nu dipaparin kamandirian ékonomi, komo deui atuh nu dibéré pakaya “bru di juru bro di panto ngalayah di tengah imah, lubak lebok rea lobakna”. Maranéhna nu yatim piatu ogé fakir miskin téh lain kahayangna sorangan tapi estu kadaring Pangéran. Tah ieu istilah “kadaring Pangéran” téh jadi dadasar kataohidan urang dina narima kahadiran maranéhanana. Maka sing ngabukti dina amal anu nyata, ngébréhkeun kanyaah ka balaréa ku ngaluarkeun tina sabagian harta urang keur maranéhna. Ahli shalat moal disebut ahli to’at lamun teu dibarengan ku zakat reujeung infak, éta gening buktina dina Al-Qur’an kecap sholat teh sok disandingkeun jeung kecap zakat/ infak. Hartina nu sholat kudu dibarengan ku zakat jeung infak.

Sing emut, pidauh Rosululloh ka para penanggungjawab anak yatim:

Di surga engké, kaula reujeung penanggungjawab anak yatim téh kawas kieu. Kituna téh Kangjeung Rosul bari nunjukkeun rema tengah sareng rema panunjuk (telunjuk).” (HR. Bukhori, nomor 5361)

Ieu ma’nana, pohara Rosul merhatikeun anak yatim hingga jalma nu merhatikeunana dijadikeun tatangga caketna di Surga. Subhánallóh…. Hayu atuuh urang paburu-buru jadi tatatangga Nabi di surga ku ngarangkul anak yatim jadi kulawarga urang. Sarua dipikanyaah, dipikaheman jeung dipikadeudeuh kawas ka anak sorangan.

Allou Akbar 3x walilláhilhamd

Kukituna, ‘Idul fitri ieu urang gunakeun kangge nyaliksik diri nyiaran badan bilih urang kamalinaan, rumasa tara maliré anak yatim, teu miroséa nu miskin. Leuwih jauhna rumasa diri lamokot ku dosa, jeblog ku kasalahan, loba laku nu teu luyu, lampah nu teu merenah, nukang nonggong jeng papago, méngpar tina atikan Agama. Tobat jeung silih hampura, mémang lain wungkul dina Idul Fitri, tapi Idul Fitri ngarupakeun kasempatan atawa momen anu hadé keur nyuciken diri urang masing-masing, ku tobat balik ka Yang Widi, Dzat Alloh Nu Maha Suci. Sajero laut mana kasalahan urang, jauh moal ngaleuwihan jerona pangampura Allah, saluhur gunung mana kakhilapan urang, tebiiih moal ngaluhuran linuhungna kanyaah Alloh ka urang. Hartina urang ulah nepi ka paragat harepan ka Alloh, sok sanajan pinuh ku leutak dosa.

Baca Juga  Khutbah Jum'at: Bangkitkan diri melalui Amal

Kukituna héi dulur-dulur…. Poma ulah ragu ka Alloh, ulah sieun teu dibéré rohmat. Bahkan ulah nepi ka putus asa hingga poho ka Alloh alatan rasa rumasa loba dosa nu taya hinggana, hingga aya nepi kana istilah “kagok baseuh, brus wae ngancrubkeun diri ka laut”, nu kitu téh anak buahna Iblis téa. Maka Iblis anu nyiliwuri sétan anu nyaliara dina ati urang saréréa, urang tundung ku gaungna dzikir, digoyang ku galidegna éling, urang duruk ku panasna kalimah thoyyibah, kalimah ikhlas, kalimah Lá iláha Illallóh. Luyu sareng pidauh Nabi:

Jadikeun rasa panas timuruan di sétan-sétan nu aya di lingkungan maranéh ku ucapan Lá iláha illallóh.”

” Hartina duruk éta iblis jeung sétan kuterus ngamalkeun Lá iláha illallóh minimalna dina saba’da sholat fardu. Nu parantos ijazah/ talkin dzikirna kantun ngamalkeun, nu teu acan pilarian guru Mursyidna bari ngado’a ka Alloh sangkan dipaparin pitunjuk. Ulah dugi ka henteu, sabab dosa gedé balukarna. Margi sholat waé atos wajib, atuh komo dzikirna. Sabab tujuan sholat téh dzikir. Dina al-Qur’an ogé langkung seueur paréntah dzikir daripada paréntah sholat.

Hadirin, sing yakin, manusa nu hadé teh lain nu suci, sabab euweuh jalma suci, nu aya mah jalma nu resep susuci alias resep tobat.

Tiap manusa teh pasti boga salahna. Nu pangalusna ti maranehana, nyaeta nu tarobat salawasna.”
Nyakitu deui nu dipikaresep ku Alloh, eta oge lain manusa suci tapi manusa nu resep susuci alias tobat
lahir tobat batin, pidauh-Na surat al-Baqarah ayat 222:

Saéstuna Alloh téh pohara miresepna ka manusa tukang tobat jeung tukang beberesih (lahir batin).

Allohuakbar walilláhil hamd3x. Hadirin rohimakumulloh.

Idul Fitri anggé kasempatan silahturrahmi sakantenan silih lubarken dosa jeng papada urang sangkan ulah janten gantar kakaitan kanggo kapayuna, utamana engké di poé Kiyamah. Hayu urang silih hampura jeng batur sakasur, batur sadapur, sasumur, batur salembur jeung batur sagubernur oge sabuana jumhur, kumna jeung sakabéh dulur-dulur. Indung Bapa tangtos nu kedah dipayunkeun tina saba’da urang sakulawarga, umpama téa mah parantos pisah tempat linggih. Pundut pangampura aranjeuna. Da pasti urang salaku budak, tinangtu lubér ku dosa lébér ku salah. Ébréhkeun dina jiwa sagala karumasaan diri nu teu mampu ngabakti kanu jadi Indung Bapa. Rék kumaha waé buktina aranjeuna, hade goréng ceuk paribasana, tetep kudu dihurmat dikhidmat. Sabab indung nu ngandung bapa nu ngayuga ngarupakeun kanyataan nu teu bisa dipungkiri. Indung Bapana nu parantos ngantun, bral laksanakeun ziarah ka pajaratana. Jeritkeun galihan ka Gusti geusan dipaparin pangampura ka aranjeuna duaan:

“Ya Alloh Ya Robbi, mugi Gusti ngahaturkeun pangampuran ka abdi kalih ka Indung Bapa abdi. Sareng mugi Gusti mikanyaah ka aranjeuna sakumaha aranjeuna pohara mikanyaahna ka abdi. Amin.”

Sakali deui jeritkeun galihan ka Gusti, gedurkeun dzikir jahar sareng khofi di pajaratana, niatkeun berkahna kanggo aranjeuna. Ulah ragu, hal ieu bakal dugi ka aranjeuna berdasarkan pidauh-Na dina surat Yásin ayat 12.

Allohu Akbar 3x walilláhilhamd

Ikhwani rohimakumulloh. Pamungkas ieu khutbah, salaku poe nu pinuh kasucian, idul fitri urang jantenkeun moment atawa peluang penting geusan ningkatkeun kasucian jiwa ku ronjatan amaliah ibadah. Naon nu parantos katampi ku urang ti Guru Agung, hayu urang amalkeun, amankeun kalih lastarikeun luyu sareng petunjukna. Allah teh Maha Agung, miéling-Na alias dzikir-Na oge jadi Agung, waladzikrullóhi Akbar. Maka saha wae nu miharep kaagungan… agungkeun Nu Maha Agung ku dzikir Nu Agung, dzikir jahar kalih khofi ti Guru Agung. Gusti nu kudu dipupusti dina jero ati, nyatana ku dzikir khofi nu sajati, tiap siang tiap wengi, ieu pisan nu bakal méré tapak kabagjaan sapenuh ati, dunia akherat nu dianti-anti. Pidauh-Na:

Baca Juga  Khutbah Idul Adha : Nilai Pendidikan Dalam Ibadah Kurban Bagi Orang Tua

Temen bagja jalma nu nyucikeun jiwana, tegesna ku dawamna dzikir bakal bagja waluya minuhan jiwa, dunya akherat pasti kabuka. Jeung pohara rugina jalma nu ngotoranana, nyatana ku poho kana dzikir-Na alias ghoflah, eungap kebek jiwana, nafsu jeung setan angkara murka nycingan tahta di jiwana. Alam kuburna poék mongkléng buta rata. Na’údzu billáhi min dzálik

Allóhu Akbar walilláhilhamd… pamungkas ti khotib, ngahaturkeun wilujeng boboran shiyam taun 1443H. Mangga urang silih bubarkeun dugi ka cluk putih clak herang antara urang saréréa, hingga aya dina kabersihan kabeningan ibarat wulan purnama di malam opat welas balungbang timur jalan gedé sasapuan.

Walhamdulilláhi robbil’álamín

 بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بالايات وذكر الحكيم وتقبّل منى ومنكم تلاوتَه إنه هو السميع العليم، وقل ربّ اغفر وارحم وأنت خير الرّاحمين

Khutbah II

، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ كَبِيْرًا وَالْحَمْدُ ِللهِ كَثِيْرًا وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيْلاً، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ، صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزَّ جُنْدَهُ، وَهَزَمَ اْلأَحْزَابَ وَحْدَهُ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَللهِ الْحَمْدُ

اَلْحَمْدُ للهِ عَلىَ اِحْسَانِهِ وَالشُّكْرُ لَهُ عَلىَ تَوْفِيْقِهِ وَاِمْتِنَانِهِ. وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ اِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ الدَّاعِى إلىَ رِضْوَانِهِ. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وِعَلَى اَلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كِثيْرًا أَمَّا بَعْدُ

 فَياَ اَيُّهَا النَّاسُ اِتَّقُوااللهَ فِيْمَا أَمَرَ وَانْتَهُوْا عَمَّا نَهَى وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهّ أَمَرَكُمْ بِاَمْرٍ بَدَأَ فِيْهِ بِنَفْسِهِ وَثَـنَى بِمَلآ ئِكَتِهِ بِقُدْسِهِ وَقَالَ تَعاَلَى إِنَّ اللهَ وَمَلآ ئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلىَ النَّبِى يآ اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا. اللهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِناَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى اَنْبِيآئِكَ وَرُسُلِكَ وَمَلآئِكَةِ اْلمُقَرَّبِيْنَ وَارْضَ اللّهُمَّ عَنِ اْلخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ أَبِى بَكْرٍوَعُمَروَعُثْمَان وَعَلِى وَعَنْ بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِيْنَ وَتَابِعِي التَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلَىيَوْمِ الدِّيْنِ وَارْضَ عَنَّا مَعَهُمْ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

اَللهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَاْلمُؤْمِنَاتِ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَاْلمُسْلِمَاتِ اَلاَحْيآءُ مِنْهُمْ وَاْلاَمْوَاتِ اللهُمَّ أَعِزَّ اْلإِسْلاَمَ وَاْلمُسْلِمِيْنَ وَأَذِلَّ الشِّرْكَ وَاْلمُشْرِكِيْنَ وَانْصُرْ عِبَادَكَ اْلمُوَحِّدِيَّةَ وَانْصُرْ مَنْ نَصَرَ الدِّيْنَ وَاخْذُلْ مَنْ خَذَلَ اْلمُسْلِمِيْنَ وَ دَمِّرْ أَعْدَاءَالدِّيْنِ وَاعْلِ كَلِمَاتِكَ إِلَى يَوْمَ الدِّيْنِ. اللهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا اْلبَلاَءَ وَاْلوَبَاءَ وَالزَّلاَزِلَ وَاْلمِحَنَ وَسُوْءَ اْلفِتْنَةِ وَاْلمِحَنَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ عَنْ بَلَدِنَا اِنْدُونِيْسِيَّا خآصَّةً وَسَائِرِ اْلبُلْدَانِ اْلمُسْلِمِيْنَ عآمَّةً يَا رَبَّ اْلعَالَمِيْنَ. رَبَّنَا آتِناَ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى اْلآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. رَبَّنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَاوَاِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ اْلخَاسِرِيْنَ .

عِبَادَاللهِ ! إِنَّ اللهَ يَأْمُرُنَا بِاْلعَدْلِ وَاْلإِحْسَانِ وَإِيْتآءِ ذِي اْلقُرْبىَ وَيَنْهَى عَنِ اْلفَحْشآءِ وَاْلمُنْكَرِ وَاْلبَغْي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ وَاذْكُرُوااللهَ اْلعَظِيْمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْهُ عَلىَ نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرْ

Ditulis ku: Acep RIjalulloh (Ketua Prodi Ilmu Tasawuf IAILM Suryalaya)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button